Školní metodik prevence

Standardní činnost školního metodika prevence jsou vymezeny právním předpisem - vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Školní metodik prevence úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní Mgr. Petrou Řičánkovou, se školní speciální pedagožkou Mgr. Gabrielou Šandor a s vedením školy v rámci zajištění prevence rizikového chování žáků.

Jeho úkolem je mapování situace ve škole, nabízení pomoci při řešení rizikových problémů, ve složitějších situacích metodik prevence odkazuje zúčastněné strany na pomoc odborníků.

Důležité dokumenty:

  • Preventivní program školy pro školní rok 2022/2023 je k dispozici k nahlédnutí v tištěné podobě u zástupce ředitele školy.
  • Školní preventivní program proti šikanování pro školní rok 2022/2023.
  • Krizový plán školy pro školní rok 2022/2023.
  • Dlouhodobá školní preventivní strategie 2022/2026
  • Strategie předcházení školní neúspěšnosti 2022/2023

Informace pro rodiče a další informace můžete zhlédnout v souborech níže.

NNTB - Nenech to být: www.upozorneni.nntb.cz

Soubory ke stažení