Školní metodik prevence

Standardní činnost školního metodika prevence jsou vymezeny právním předpisem - vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Na škole pracuje školní metodik prevence. V současnosti tuto funkci vykonává paní učitelka Mgr. Marie Evjáková, e-mail: m.evjakova@zsdrevnicka.cz

Školní metodik prevence úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní Mgr. Petrou Řičánkovou, se školním speciálním pedagogem Mgr. Ivou Hlavicovou a s vedením školy v rámci zajištění prevence rizikového chování žáků.

Jeho úkolem je mapování situace ve škole, nabízení pomoci při řešení rizikových problémů, ve složitějších situacích metodik prevence odkazuje zúčastněné strany na pomoc odborníků.

Důležité dokumenty:

  • Preventivní program školy pro školní rok 2021/2022 je k dispozici k nahlédnutí v tištěné podobě u zástupce ředitele školy.
  • Školní preventivní program proti šikanování pro školní rok 2021/2022.
  • Krizový plán školy pro školní rok 2021/2022.
  • Dlouhodobá školní preventivní strategie 2021/2025
  • Strategie předcházení školní neúspěšnosti 2021/2022

Konzultační hodiny jsou stanoveny na úterý od 14:30 do 16:00 hodin.
(V případě naléhavé potřeby je možné si předem domluvit individuální konzultace.)

Zpracovala: Mgr. Marie Evjáková, metodik prevence
 

Informace pro rodiče a další informace můžete zhlédnout v souborech níže.

Soubory ke stažení