O školním poradenském pracovišti

 

 

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo na naší škole. ŠPP poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům, ale i pedagogům. Snaží se pomáhat jim při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.

Poskytování poradenské pomoci ve škole zajišťují, na základě vyhlášky 27/2016 Sb. a vyhlášky 72/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tito poradenští pracovníci školy:  

 • školní speciální pedagog – Mgr. Gabriela Šandor, Dis.
 • školní psycholog - Mgr. Karin Konečná, LL.M.
 • výchovný a kariérový poradce – Mgr. Petra Řičánková.

ŠPP úzce spolupracuje s vedením školy, s dalšími pedagogickými pracovníky, zejména s třídními učiteli, a zajišťuje pravidelnou komunikaci se zákonným zástupcem žáka. Pravidelně komunikue se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC), která zajišťují návrhy podpůrných opatření a podílejí se na jejich realizaci. V případě potřeby spolupracuje škola s orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Podle potřeby je vyžadována rovněž spolupráce se zdravotnickými zařízeními.
S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.  

Konzultační hodiny pracovníků ŠPP (vždy po předchozí domluvě):

 • školní speciální pedagog Mgr. Gabriela Šandor, Dis. - pondělí 13.30-14.30
 • školní psycholog Mgr. Karin Konečná, LL.M. - pondělí 14.00-15.30 hodin,
 • výchovný a kariérový poradce Mgr. Petra Řičánková - úterý 14:00 - 15:00 hodin, středa 14.00 - 15.00 hodin.
1yxtqzdjx6


Naše poradenské pracoviště pravidelně nabízí dětem preventivní skupinovou aktivitu formou „Tréninku sociálních dovedností“.
Tento trénink je nabízen všem dětem například v rámci družiny na I. stupni nebo v rámci volných hodin, či hodin výchovy na II. stupni. Cílem našich tréninků je preventivně podpořit komunikaci ve škole a harmonizovat mezilidské vztahy mezi dětmi ve třídách.

TRÉNINK SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ
Děti se v průběhu tréninku učí:
 • jak se chovat k ostatním s respektem, a také jak v případě potřeby dokázat bránit sebe i druhé
 • seznamovat se s okolním světem, vnímat, jakým způsobem se chovají lidé kolem nás, a jak to působí na nás samotné
 • poznávat druhé spolužáky, a stejně tak vlastní nálady a emoce především v rámci dialogu se spolužákem, později 
  i v rámci širšího kolektivu
 • zvládat své pocity a reagovat na různé situace v rámci běžného dne, mluvit o svých prožitcích a dokázat své pocity 
  pojmenovat

Získávané sociální dovednosti pomáhají v dětech rozvíjet sebedůvěru, vedou je ke spolupráci.  Formou hry si děti přirozeným způsobem trénují sociální dovednosti – učí se vzájemně efektivně komunikovat a správně se vyjádřit.

V rámci našeho programu rozvíjíme u dětí jejich sociální a emoční inteligenci, a navíc, dnes již nutný
 „Adversity kvocient“, což je schopnost adaptovat se na nepředvídatelné sociální situace.

Poradenské pracoviště ZŠ Dřevnická