O školním poradenském pracovišti

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo na naší škole. ŠPP poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům, ale i pedagogům. Snaží se pomáhat jim při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.

Poskytování poradenské pomoci ve škole zajišťují, na základě vyhlášky 27/2016 Sb. a vyhlášky 72/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tito poradenští pracovníci školy:  

  • školní speciální pedagog – Mgr. Gabriela Šandor, Dis.
  • školní psycholog - Mgr. Karin Konečná, LL.M.
  • výchovný a kariérový poradce – Mgr. Petra Řičánková.

ŠPP úzce spolupracuje s vedením školy, s dalšími pedagogickými pracovníky, zejména s třídními učiteli, a zajišťuje pravidelnou komunikaci se zákonným zástupcem žáka. Pravidelně komunikue se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC), která zajišťují návrhy podpůrných opatření a podílejí se na jejich realizaci. V případě potřeby spolupracuje škola s orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Podle potřeby je vyžadována rovněž spolupráce se zdravotnickými zařízeními.
S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.  

Konzultační hodiny pracovníků ŠPP (vždy po předchozí domluvě):

  • školní speciální pedagog Mgr. Gabriela Šandor, Dis. - pondělí 13.30-14.30
  • školní psycholog Mgr. Karin Konečná, LL.M. - pondělí 14.00-15.30 hodin,
  • výchovný a kariérový poradce Mgr. Petra Řičánková - úterý 14:00 - 15:00 hodin, středa 14.00 - 15.00 hodin.