Školní speciální pedagog

Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ je podporovanou aktivitou (šablonou) projektu "Vzděláváme a pomáháme", kterou schválilo MŠMT jako Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na základě žádosti Základní školy Zlín, Dřevnická 1790, příspěvkové organizace o poskytnutí dotace v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III,, který rozhodl o poskytnutí dotace projekt s názvem „Vzděláváme a pomáháme“, s reg.č. “CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019355“.

Celková doba realizace projektu je 19 měsíců, tj. od 1.1.2021 do 31.7.2022.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Školní speciální pedagog na škole: Mgr. Iva Hlavicová.
E-mail: iva.hlavicova@zsdrevnicka.cz
Konzultační hodiny jsou stanoveny na úterý 14.00-16.00 hodin po předchozí domluvě.

Hlavní činností práce školního speciálního pedagoga je:

  • podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
  • podpora vzdělávání nadaných žáků,
  • průběžná dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi na základě vyhlášky 248/2019 Sb. upravující vyhlášku 27/2016 Sb..

Školní speciální pedagog poskytuje své služby bezplatně a na základě informovaného souhlasu zákonného zástupce.  

Školní speciální pedagog:

  • vyhledává žáky s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb,
  • stanovuje plán pedagogické podpory v rámci školy a provádí diagnostiku speciálně vzdělávacích potřeb žáka,
  • poskytuje krátkodobou i dlouhodobou speciálně pedagogickou péči o skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • spolupracuje na vytváření individuálního vzdělávacího plánu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo plánupedagogické podpory u žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb a zajišťuje realizaci předmětů speciálně pedagogické péče,
  • poskytuje konzultace pro žáky, rodiče a pedagogické pracovníky a komunikuje s pracovníky školských a dalších poradenských zařízení,
  • koordinuje a metodicky vede asistenty pedagoga.