Výchovný a kariérový poradce

Mgr. Petra Řičánková

Email: [email protected]
Telefon: 577 210 204, 723 140 120 (kancelář školy)
Konzultační hodiny: úterý 14.00 – 15.00 hod., čtvrtek 14.00 – 15.00 hod. – vždy po předchozí telefonické domluvě.

Pracovní aktivity výchovného poradce zahrnují:

 • poradenská činnost pro žáky
 • poradenská činnost pro rodiče
 • pomoc při rozhodování o další profesní orientaci žáků a směru jejich vzdělávání
 • zprostředkování návštěv poradenských zařízení
 • organizace  a koordinace schůzek se zástupci středních škol, Veletrh práce a vzdělávání
 • instruktáž žáků a zákonných zástupců k vyplňování přihlášek ke studiu ve středních školách a dalších potřebných náležitostí včetně zápisového lístku
 • seznámení s průběhem celého přijímacího řízení, jednotných přijímacích zkoušek a dalšího rozhodování včetně případného podávání odvolání
 • spolupráce s informačními poradenskými středisky Úřadu práce Zlín
 • spolupráce s Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou i ostatními poradenskými zařízeními ve Zlínském kraji
 • poskytování služeb kariérového poradenství žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, žákům s neukončeným základním vzděláním, žákům nadaným a mimořádně nadaným, žákům - cizincům
 • vyhledávání a orientační šetření žáků se školní neúspěšností, s výchovnými problémy, s projevy sociálně patologických jevů – v úzké spolupráci s metodikem prevence
 • sledování třídních kolektivů, eliminace nevhodného chování žáků, závažných výchovných problémů, agresivity apod.
 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy, naplňování podpůrných opatření při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů – ve spolupráci se školním speciálním pedagogem
 • koordinace individuálních konzultací se zákonnými zástupci žáků, případně výchovných komisí v rámci školního poradenského pracoviště za účasti zainteresovaných pedagogických pracovníků
 • poskytování individuálních konzultací z oblasti poradenství

Všechny informace jsou důvěrné a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Odkazy k volbě povolání:

https://cermat.cz/

https://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly?region=zlinsky-kraj

https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/

https://www.zkousky-nanecisto.cz/

https://www.infoabsolvent.cz/

 Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na informačním a vzdělávacím portálu Zlínského kraje www.zkola.cz

Na stránkách Ministerstva školství www.msmt.cz naleznete další aktuální důležité informace.