Školní družina

Kontakty do školní družiny:

Provoz ŠD:

 • ráno 6,00 – 7, 40 hodin
 • odpoledne 11,40 – 17,00 hodin

Informace k čipovému systému pro vyzvednutí dítěte ze ŠD - zde.  

Ve školním roce 2020/2021 má školní družina 5 oddělení.

S dětmi ve školní družině pracují:

 1. oddělení – Magdalena Böhmová, vychovatelka
 2. oddělení – Irena Žáčková, vedoucí vychovatelka
 3. oddělení – Milena Váňová, vychovatelka
 4. oddělení – Kristýna Vávrová, vychovatelka
 5. oddělení – Svatava Doležalová, vychovatelka

Rozdělení tříd do jednotlivých oddělení:

 1. oddělení – 1.B, 3.B
 2. oddělení – 1.A, 3.A
 3. oddělení – 2.B, 3.B
 4. oddělení – 2.A, 3.A
 5. oddělení – 4.A, 4.B

Žáci 3.A, 3.B jsou rozděleni do 1. - 4. oddělení. Potřebné  informace dostanou tito žáci od třídní učitelky v úterý 1.9.2020.

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání „S míčem a pastelkou“.

Jsme součástí školy, proto se zapojujeme i do společných akcí a projektů školy.

Režim dne vychází z požadavků psychohygieny:

 • RANNÍ PROGRAM - klidné a relaxační činnosti (stolní hry, puzzle, konstruktivní stavebnice, individuální kreslení a omalovánky, prohlížení a četba dětských časopisů, spontánní hry, poslech, sledování dokumentů o přírodě, práce na PC).
 • PO OBĚDĚ - odpočinek a četba na pokračování, dále pak dle možností a zájmu dětí individuální a skupinová zájmová činnost výtvarná, rukodělná, hudební a pohybová, dramatická, společenská.
 • ODPOLEDNÍ ČINNOST - pohybová aktivita dle možnosti denně venku (sportovní areál školy, plocha za školní jídelnou), spontánní hry, relaxace a příprava na vyučování (formou soutěží, didaktických, vědomostních a logických her, stolních a společenských her, práce PC), zájmové kroužky, odpočinkové činnosti.

Informace o školní družině

 1. Školní družina (ŠD) je v provozu denně od 6.00 do 17.00hod.
  V době hlavních a vedlejších prázdnin je činnost školní družiny přerušena.
  Do ŠD přijímáme žáky 1. – 4. třídy, a to od nejmladších žáků po nejstarší, do naplnění kapacity.
 2. Přihlášku do ŠD obdrží žáci 1. září od třídních učitelů.
 3. Za ŠD se vybírá jednotný poplatek ve výši 200,- Kč za měsíc, a to vždy jednorázově za celé pololetí:
  září - leden 1000,-Kč
  únor - červen 1000,-Kč
  O výběru poplatku budete vždy předem písemně informováni.
 4. ŠD má svoji šatnu, kde si děti hned ráno odkládají své věci, které musí být podepsané pro případ ztráty či záměny. Opatřete prosím dětem na oblečení poutka na pověšení.
 5. Stravování – platbu stravného, objednávání a rušení obědů zajišťují dítěti rodiče sami a tyto záležitosti řeší s vedoucí školní jídelny. Telefonní číslo do jídelny 577 271 379.
 6. Budete-li požadovat odchod dítěte ze ŠD jinak, než je uvedeno v přihlášce ŠD (jedná se o děti, které odcházejí z družiny samy), sdělte tuto skutečnost vychovatelce písemně formou propustky ze školní družiny, která je k dispozici na stránkách školy nebo u vychovatelky. Jinak nebude dítě z družiny uvolněno. Telefon nelze použít místo písemné omluvenky.
 7. Vstup do ŠD ráno je bočním vchodem vedle školní jídelny, kde jsou umístěny zvonky s čísly oddělení, třídou a jménem    vychovatelky. Vyzvedávání dětí bude letos nově prostřednictvím informačního systému BELLHOP. Čip přiložíte k terminálu, kde se Vám i příslušné vychovatelce na tabletu zobrazí potřebné informace pro předání dítěte.

  Vyzvedávání dětí bude probíhat v následujících časech:
       a) při 4 vyučovacích hodinách – po obědě ve 12 hod.
       b) při 5 vyučovacích hodinách – po obědě ve 13.00 – 13.30 hod.
       c) 13.30 – 15.00 hod je čas vymezený pro plnění ŠVP – dítě nelze vyzvednout
       d) od 15:00 hod bez omezení.
 8. V rámci ŠD nabízíme zájmové kroužky, které probíhají v čase od 15 do 16 hodin. Aktuální nabídku kroužků najdete na informační nástěnce během měsíce září.
 9. S vašimi dětmi budou pracovat: vedoucí vychovatelka Irena Žáčková a vychovatelky Magdalena Böhmová, Kristýna Vávrová, Milena Váňová, Svatava Doležalová.

Soubory ke stažení