Informace o SRPŠ

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Zlín – Dřevnická 1790, dále jenom SRPŠ, je spolek všech rodičů, jejichž děti jsou žáky školy Základní školy Zlín, Dřevnická 1790, příspěvková organizace. Všichni tito členové se mohou podílet na rozhodování SRPŠ při členských schůzích.

Hlavním posláním Spolku je koordinace a sjednocování výchovného působení rodiny a školy a účinná a dobrovolná pomoc škole při plnění jeho poslání, rozvoj všestranné spolupráce a partnerské komunikace mezi zákonnými zástupci a představiteli Základní školy Zlín, Dřevnická 1790, příspěvková organizace.

Organizační strukturu Spolku tvoří:

 • statutární orgán: Předseda Spolku – PhDr. Blanka Šiková,
 • nejvyšší orgán: Členská schůze – všichni rodiče žáků Základní školy Zlín, Dřevnická 1790, příspěvková organizace
 • výkonný orgán: Výbor – zvolení třídní zástupci.

Účetní a pokladník Spolku je paní Martina Baďurová, e-mail: [email protected].

Základní zdroje příjmu jsou členské příspěvky od rodičů. Dalšími příjmy mohou být dobrovolné dary a výtěžky z akcí např. sběr papíru nebo sběr kaštanů.

Takto získané prostředky jsou použity ve prospěch žáků ze Základní školy Zlín, Dřevnická 1790, příspěvková organizace, zejména k rozvoji mimoškolní činnosti žáků a zajištění různých akcí.

Každá třída má svého zvoleného třídního zástupce – člena Výboru. Tito zástupci tvoří dohromady výkonný orgán, tj. Výbor SRPŠ. Jejich úkolem je zejména komunikace mezi rodiči, popř. vedením školy a v neposlední řadě účast na zasedání členů Výboru SRPŠ. Na Členské schůzi však má každý člen SRPŠ stejné hlasovací právo nehledě na členství ve Výboru třídních zástupců.

Výbor SRPŠ pro školní rok 2023/2024 je složen z níže uvedených třídních zástupců, kteří byli zvoleni na třídních schůzkách dne 13.9.2023 a 21.9.2023:

 • 1. A – Družbíková Hana
 • 1. B – Kerndlová Martina
 • 2. A – Bednaříková Petra
 • 2. B – Vitásková Edita
 • 3. A – Pagáčová Monika
 • 3. B – Kovářová Lenka
 • 4. A – Mikulíková Barbora
 • 4. B – Mokrošová Lenka
 • 5. A – Olšan Petr
 • 5. B – Hotaříková Michaela
 • 6. A – Blažková Markéta
 • 6. B – nezvolen
 • 7. A – Sklenář Břetislav
 • 7. B – Orságová Dana
 • 8. A – Baďurová Martina
 • 8. B – Bařinová Michaela
 • 9. A – Šiková Blanka
 • 9. B - Římanová Jitka

Členský roční příspěvek je stanoven na 300,- Kč na žáka, (pokud je ve škole více sourozenců, tak druhý sourozenec platí 200,- Kč, třetí sourozenec pak 100,- Kč).

O nakládání s penězi Spolku rozhoduje Členská schůze, popř. Výbor SRPŠ.

Z příspěvků SRPŠ jsou především hrazeny spotřební pomůcky a materiál do VV + PČ, odměny pro žáky, ceny do soutěží, příspěvek na vstupné do divadla, na koncert, exkurze, výukové programy EVVO a dále pomůcky na vánoční a velikonoční dílnu pro rodiče a další.

Fakturační údaje Spolku:
Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Zlín – Dřevnická 1790
Dřevnická 1790
760 01 Zlín
IČ: 463 07 800
(není plátcem DPH)

Stanovy, zápisy z porad, schválené požadavky na čerpání finančních prostředků ze SRPŠ pro daný aktuální školní rok jsou uloženy k nahlédnutí v kanceláři školy.

Šanon s účetními doklady je k nahlédnutí po předchozí domluvě s paní Martinou Baďurovou, e-mail: [email protected]

Transparenční účet spolku

Účet spolku založený u Fio banky je transparentní, můžete tak sledovat pohyby na tomto transparentním účtu:

2701442716/2010