Společné vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na základě žádosti Základní školy Zlín, Dřevnická 1790, příspěvkové organizace o poskytnutí dotace v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, rozhodlo o poskytnutí dotace projekt s názvem „Společné vzdělávání“, s reg.č. “CZ.02.3.68/0.0/0.0/16¬_022/0003949“.

Název projektu dle MS2014+: Společné vzdělávání
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003949
Datum zahájení fyzické realizace projektu: 01.01.2017
Celková doba realizace projektu: 24 měsíců
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31.12.2018

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem této aktivity je:

  • Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (ESF) – zaměřena na vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP),
  • zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ,
  • zlepšení kvality vzdělávání a výsledků v klíčových kompetencích,
  • rozvoj strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání,
  • zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků,
  • zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Podporovanými aktivitami jsou následující šablony:

Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního speciálního pedagoga (dále jen „speciální pedagog“) základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory se speciálními vzdělávacími potřebami. Minimálně tři žáci s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory/se speciálními vzdělávacími potřebami musí být ve škole identifikováni po celou dobu realizace aktivity. Zajištění personální podpory vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka základní školy.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ)
Cílem je podpořit pedagogy základních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

Čtenářský klub pro žáky ZŠ
Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ
Cílem aktivity je poskytnout rodičům informace spojené s konkrétními tématy souvisejícími s modernizací škol a vzdělávacího systému a dostatečný prostor k diskusi.

Další informace jsou uvedeny na stránkách MŠMT - http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-