Spolupráce s Gymnáziem a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, příspěvková organizace je zapojená do spolupráce s Gymnáziem a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Zlín při realizaci projektu „Vybudování přírodovědně-technického a jazykového centra školy“, který cílí na podporu a rozvoj klíčových kompetencí definovaných Integrovaným regionálním operačním programem.

Cílem vzájemné spolupráce je:

 • podpora zájmu žáků všech zapojených škol o technické obory a přírodovědné obory a s tím související přesahy na zaměstnavatele v oblasti techniky, cizích jazyků a přírodovědy;
 • zajištění efektivní využívání odborných učeben a vybavení školy za účelem podnícení spolupráce mezi školami a žáky;
 • vyhledávání a práce s talentovanými žáky – středoškolská odborná činnost, organizace odborných soutěží, podpora v soutěžích a olympiádách v přírodovědných a technických předmětech;
 • realizace společných aktivit v rámci IROP projektu – spolupráce při realizaci výstupů projektu týkajících se oblastí společného zájmu v době realizace projektu;
 • realizace společných aktivit v rámci IROP projektu – spolupráce při realizaci výstupů projektu týkajících se oblastí společného zájmu v době udržitelnosti projektu;
 • podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků – nabídka odborných konzultací;
 • podpora dalšího vzdělávání žáků – nabídka odborných konzultací;
 • podpora dalšího vzdělávání osob sociálně vyloučených, osob ohrožených sociálním vyloučením, osob se speciálními vzdělávacími potřebami – nabídka odborných konzultací;
 • rozšíření přístrojové a technologické základny pořízením nového vybavení učeben a laboratoří a nových informačních a komunikačních technologií a softwaru určených pro technickou práci a laboratorní cvičení;
 • efektivní využívání modernizovaných výukových prostor v práci s žáky;
 • využití nových metod a forem práce v technickém vzdělávání;
 • zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně jejich posílení pro trh práce.

Spolupráce je koncipována jako dlouhodobý partnerský vztah - uzavřená na dobu neurčitou, minimálně však na dobu pěti let od finančního ukončení projektu.